Arabic & Religious1. همه گزینه ها در طرح سوال برای جمله ( رحیم ذهب الی المدرسه بالسیاره صباحا لقراءه الدروس ) صحیح است به جزء:

الف- کم            ب- لماذا             ج- کیف           د- من


2. کدام گزینه برای تکمیل جاهای خالی در جمله زیر مناسب است؟ ( .فتحنا الحقائب و.نکتب الدروس.)

الف- هما ، نحن          ب- هی ، أنا           ج- هم ، أنتَ          د- هن ، أنتنَ


3. در کدام گزینه همه کلمات هم وزن اند؟

الف- نظیر،حزین،حطب                 ب- جلیس،نظیر،سمک

ج- حبیب،حزین،جلیس                 د- حبیب،ضریب،صغر


4. در کدام گزینه همه کلمات بر وزن ( أفعال ) هستند؟

الف- أسود،أزرق،أحجار               ب- أقمار،أحجار،أقدام

ج- أقدام،أصغر،أوراق                  د- أقمار،أسنان،أربع


5. جمع کدام کلمه بر وزن ( مفاعل ) است؟

الف- ملعب (ملاعب)        ب- مصباح (مصابیح)         ج- فرخ (أفراخ)        د- نهر (أنهار)


6.متضاد کدام کلمه درست است؟

الف- دوران # رجوع              ب- مهنه # مهمه

ج- سخاوه # عداوه              د- ذاهب # قادم


7.در کدام گزینه همه موارد برای تکمیل جاهای خالی در جمله ( یا أنتِالکتب ) درست است؟

الف- علی ، إقرا                   ب- منصوره ، إجمعی

ج- رحیم ، إجمعی                د- حمیده ، إقرا


8. کدام جمله درست است؟

الف- أیتها اللاعبه ألعبت کره القدم؟

ب- یا عالمه إعملی بدقه.

ج- الطالبه إقبلی کلام الحق.

د- الرجل هل عرفتَ من هو؟


1.لونه أبیض :

الف- الرمان           ب- السحاب           ج- البحر          د- اللسان


2. کدام گزینه برای این سوال مناسب نیست؟ ( أ أنتم جلستم تحت الشجره کثیرا )؟

الف- لا،ما جلسنا کثیرا                   ب- نعم،جلسنا کثیرا

ج- نعم،جلستُ کثیرا                      د- لا،جلسنا قلیلا


3. ترجمه کدام جمله نادرست است؟

الف- اللغه العربیه من اللغات العامیه : زبان عربی از زبان های بین المللی است.

ب- أنا أکتب بالقلم االاسود : من با قلم سیاه می نویسم.

ج- أنت تعرف معنی کلمات کثیره : تو معنای کلمات زیادی را می دانی.

د- أنتِ تحفظین القرآن بدقه : تو قرآن را به دقت حفظ کردی.


4. گزینه صحیح درباره کلمات مشخص شده به ترتیب کدام است؟ نحن قادرون علی قراءه العبارات و النصوص البسیطه.

الف- جمع مذکر سالم،جمع مکسر،جمع مکسر

ب- جمع مکسر،جمع مونث سالم،جمع مکسر

ج- جمع مذکر سالم،جمع مونث سالم،جمع مکسر

د- جمع مذکر سالم،جمع مکسر،جمع سالم مذکر


5. أنتَ طبیب .المریض.

الف- تطبخ          ب- تصنع         ج- تفحص         د- تحفظینَ


6. کدام کلمه برای جالی خالی مناسب است؟ أنتِ الدرس.

الف- تشرح       ب- أشرح         ج- شرحتَ          د- تشرحینَ


7. مترادف کلمه ( تنظر ) کدام گزینه است؟

الف- تسمع         ب- تقول         ج- تشاهد          د- تکتب


8.  ترجمه درست جمله ی رو به رو را انتخاب کنید : ( یفهم الفرس الصغیر قصد امه )

الف- اسب کوچک منظور مادرش را می فهمد.

ب- اسب کوچک قصد مادر را می فهمد.

ج- آن اسب منظور مادرش را درک می کند.

د- اسب کوچک هدف مادرش را فهمید.


1.کدام آیه شریفه به موضوع (مراقبت و توجه دایمی خداوند به ما) اشاره بیشتری دارد؟

الف- و هو معکم أین ما کنتم                                  ب- لین شکرتم لازیدنکم

ج- إیاک نعبد و إیاک نستعین                                  د- و قال ربکم ادعونی أستجب لکم


2.لطف و نعمت های خداوند به ما انسان ها،نشانگر کدام یک از گزینه های زیر نیست؟

الف- عنایت و توجه          ب- محبت          ج- مراقبت          د- عبادت


3. کدام یک از گزینه های زیر از شرایط بهره مندی از یاری خدا نیست؟

الف- بد اخلاقی         ب- صبر         ج- دعا          د- نماز


4.کدام یک از آیات زیر ( به معاد و زندگی پس از مرگ ) اشاره دارد؟

الف- لین شکرتم لازیدنکم                   ب- إذ یتوفی الذین کفروا

ج- هو معکم أین ما کنتم                     د- إیاک نعبد و إیاک نستعین


5.صدقه دادن فقط نیست و هر نوع در راه خدا را شامل می شود.

الف- جانی- کمک به دیگران                    ب- زبانی- یاد دادن به دیگران

ج- مالی- کمک به دیگران                       د- جانی- کار،حتی استراحت


6.کدام جمله پیامبر رحمت را،کامل تر معرفی می کند؟

الف-بالمومنین رووف رحیم                    ب- إنک لعلی خلق عظیم

ج- و ما أرسلناک إلا رحمه للعالمین        د- لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه


7.خوشحالی حضرت زهرا (س) از تقسیم کار به کدام صفت ایشان است؟

الف- علاقه شدید به پیامبر                   ب- حضور در صحنه اجتماع

ج- حیا وعفت                                     د-ساده زیستی  


8.امام محمد باقر (ع) درباره ارزش کدام عمل فرمودند: ( به صورتی درخشان به سوی صاحبش باز میگردد)

الف- صدقه            ب- نیکی به والدین            ج- نماز اول وقت             د- خوش اخلاقی


9.با توجه به فرمایش امام صادق (ع) ،کدام گزینه ،بنده واقعی ( محبوب ترین آفریده ها) را صحیح تر معرفی میکند؟

الف- جوانی که شاداب و باطراوت باشد                   ب- جوانی که مطیع دستورات خداوند باشد

ج- جوانی که به نماز و عبادت مشغول باشد             د- جوانی که به دنبال تحصیل علم باشد


10.کدام یک از واجبات نماز را اگر فراموش کنیمیا به اشتباه ،اضافه انجام دهیم ،نماز ما صحیح خواهد بود؟

الف- رکوع            ب- سجود             ج- تکبیره الاحرام              د- تشهد


11.ظرفی را که نجس شده می خواهیم با اب قلیل تطهیر کنیم. این ظرف را چند مرتبه باید آب بکشیم؟

الف- یک مرتبه          ب- دو مرتبه          ج- سه مرتبه          د- چهار مرتبه


12.حضرت علی (ع) مهم ترین دلیل پذیرش حکومت خود را چه چیزی بیان میکند؟

الف- گرفتن حق مظلوم از ظالم                  ب- مشکلاتی که جامعه را فرا گرفته بود

ج- تقسیم بیت المال بین مردم                  د- حکومت وخلاف کردن بر مردم


13.رفتار کدام یک از افراد زیر با (عزت نفس) مطابقت بیشتری دارد؟

الف- علی از والدین خود سپاس گزاری می کند.

ب- مریم اتاقش را مرتب کرده و جوراب هایش را می شوید.

ج- حسین کتاب های محمد را صحیح و سالم به او بازمیگرداند.

د- ریحانه به دوستش که در درس ضعیف است کمک میکند.


14. در رابطه با احکام نماز جماعت کدام گزینه صحیح نیست؟

الف- ماموم نباید تکبیره الاحرام را پیش از امام بگوید.

ب- ماموم که رکعت اول اقتدا میکند،باید همه چیز نماز را خودش بخواند.

ج- موقعی که امام در رکوع است،ماموم به شرط رسیدن به رکوع،میتواند اقتدا کند.

د- ماموم که در رکعت دوم اقتدا می کند، قنوت و تشهد را با امام میخواند.1.معنای کدام کلمه نادرست است؟

الف- عبد: بنده            ب- سبات: استراحت               ج- معرض: متواضع               د- طیر: پرنده


2.معنای(ل) در کدام گزینه متفاوت است؟

الف- للعالمین             ب- للمتقین              ج- لی              د- لکات


3.ترجمه کدام عبارت درست است؟

الف- فی صلاتهم خاشعون: در نماز خشوع کنندگان اند.  

ب- و انزلنا من السماء ماء طهورا: و نازل کرد از اسمان ابی پاک.

ج- قد افلح المومنون: قطعا رستگارند مومنان .               

د- و الذین هم محسنون: و کسانی که انها نیکوکار هستند.


4.ترجمه جمله ( جعل النهار نشورا) کدام گزینه است؟

الف- و بود روز برای زندگی            ب- قرارداد روز را با تلاش          ج- قراردادروز را برای تلاش و زندگی         د- قرارداد روز را تلاش و زندگی


5.حرف (ل) در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟

الف- ان الله بالناس لرووف رحیم     ب- ان فی ذلک لایه       ج- ان لهم جنه       د- ان ربک لهو العزیز الرحیم


6.در همه ی گزینه ها کسره ی اخر به جای ضمیر (ی) می باشد به جز گزینه.

الف- فاعبدونِ            ب- واتقونِ             ج- زوجیِن          د- اطیعونِ


7.ترجمه صحیح واژه های قرآنی (أطیوا - أنبنتنا) چیست؟

الف- اطاعت کردند- رویاندیم                  ب- اطاعت کنید- می رویانیم

ج- پیروی کنید- رویاندیم                        د- پیروی کردند- می رویانیم


8.ترجمه کدام واژه قرآنی صحیح می باشد؟

الف- مصیر:بازگشت                          ب- نبا: پیامبر

ج- بر: دریا                                       د- إن: قطعا


9.در ترجمه عبارت قرآنی رو به رو،کدام کلمه به صورت نادرست ترجمه شده است؟ (و اتبع ما یوحی إلیک: و پیروی کن از آنچه به تو وحی شد)

الف- إتبع               ب- ما            ج- یوحی           د- إلیک


10.ترجمه صحیح ترکیب قرآنی (و بشر المومنین)  چیست؟

الف- و مومنان را بشارت داد.                          ب- و مومنان را بشارت می دهد.

ج- و مومنان را بشارت بده.                            د- و بشارت دهنده به مومنان.


11.ترجمه صحیح ترکیب قرآنی ( هو الرحیم الغفور) چیست؟

الف- او بخشنده بسیار آمرزنده است.              ب- او مهربان آمرزنده است.

ج- او بخشنده آمرزنده است.                         د- او مهربان بسیار آمرزنده است.


12. کدام گروه از افراد زیر مصداق آیه ( قد أفلح المومنون ) نمیباشند؟

الف- هم عن الاخره هم  غافلون                  ب- هم فی صلاتهم خاشعون

ج- هم عن اللغو معرضون                            د- هم لکاه فاعلون


13. ترجمه کدام عبارات قرآنی صحیح می باشد؟

الف- و ما ینزل من السماء: و انچه از آسمان نازل کرد.

ب- و هم بالاخره هم یوقنون: و انها به آخرت ایمان می اورند.

ج- هو الذی أرسل الریاح: او کسی است که باران را فرستاد.

د- إنی لکم رسول أمین: قطعا من برایتان پیامبری راستگو و درستکارم.


14.کدام آیه شریفه به پدید آورنده بودن خداوند اشاره می کند؟

الف- یرزقکم من السماء و الارض

ب- و توکل علی الله

ج- إن الله لغنی عن العالمین

د- الحمدلله فاطر السماوات و الارضتبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

هیئت متوسلین تجربه های آموزشی قرآنی French Terry - gmknittedfabric.com پایتونی ها تاریسم Natalie دانلود رایگان نرم افزار Carolyn